ظروف درب دار

ظروف دلی ۷۵۰ و ۱۰۰۰

مورد استفاده : جدا کردن غذاهای مختلف و سالاد و خورشت از غذا

ظروف دلی ۲۵۰ و ۵۰۰

مورد استفاده : نگهداری غذا و یا ارسال غذا به بیرون در رستوران ها و کترینگ ها