سفارشی

ظروف دلی ۷۵۰ و ۱۰۰۰

مورد استفاده : جدا کردن غذاهای مختلف و سالاد و خورشت از غذا

ظرف سالاد سزار

مورد استفاده :سالاد سزار و جداسازی سس از سالاد و ...